คำถาม : ใบชบา ใบเข็ม ใบสาเก
  • อยากทราบว่า ใบชบา ใบเข็ม ใบสาเก มีฤทธิ์ในการยับยั้งผมร่วง (ยับยั้ง 5 แอลฟารีดักเทส) และช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมหรือไม่ครับ และการสกัดสารสำคัญของพืชทั้ง 3 นี้ ควรใช้ตัวทำละลายชนิดใดครับ
  • จากคุณ : บัญชา
  • Date : 31/10/2561 16:35:00
คำตอบ : - ใบชบา (Hibiscus rosa-sinensis) มีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของผม เมื่อทดลองในสัตว์ทดลอง การสกัดด้วยปิโตรเลียมอีเธอร์ และเอทานอล
(Ref: Adhirajan N, Kumar TR, Shanmugasundaram N, et al. In vivo and in vitro evaluation of hair growth potential of Hibiscus rosa-sinensis Linn. J Ethnopharmacol 2003;88:235-9. และ Upadhyay S, Upadhyay P, Vinode R, Dixit VK. Egyptian Dermatology Online Journal 2013; 9(5).)

- สารสกัดด้วยอะซิโตนของใบสาเก (Artocarpus altilis) มีรายงานพบว่ามีฤทธิ์ ยับยั้ง 5α-reductase และพบว่าสารที่ออกฤทธิ์ในสารสกัดด้วยอะซิโตนคือ 2-geranyl-2′,3,4,4′-tetrahydroxydihydrochalcone โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ได้ครึ่งหนึ่ง IC50 =38 มิลลิโมลาร์
(Ref: Shimizu K, Kondo R, Kokki S, Baubarn S, Dilokkunanant U. 5α-Reductase inhibitory component from leaves ofArtocarpus altilis. Journal of Wood Science 2000; 46(5): pp 385–389)

- สารสกัดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ของใบเข็ม และดอกเข็ม มีรายงานฤทธ์ต้านการอักเสบ และช่วยรักษาแผล
(Ref: Wickramasinghe R; Kumara RR; Handunnetti S; De Silva EDilip; Ratnasooriya WD. Inhibition of phagocytic and intracellular killing activity of human neutrophils by aqueous and methanolic leaf extracts of Ixora coccinea. Journal of ethnopharmacology 2014; 153(3): 900-7.,
Reena Z; Sudhakaran NCR; Velayudha PP. Anti-inflammatory and anti-mitotic activities of lupeol isolated from the leaves of Ixora coccinea Linn. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences (1994), 56(4), 129-32.,
Bhattacharya A; Kar DR; Sengupta A; Ghosh G; Mishra SK. Evaluation of antiinflammatory and analgesic activity of Ixora coccinea flower extract. Asian Journal of Chemistry (2011), 23(10), 4369-4372.)