ย่อยข่าวงานวิจัย

ผลของน้ำมันจากเมล็ดทับทิมต่อความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลิน

การทดลองในหนูเม้าส์ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลิน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งผสมน้ำมันจากเมล็ดทับทิม 1% และกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารไขมันสูงเพียงอย่างดียว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าหนูที่ได้รับน้ำมันจากเมล็ดทับทิมจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุม และไม่มีผลต่อการกินอาหารและการใช้พลังงานของหนู เมื่อทดลองวัดความไวของอินซูลินด้วยวิธี Hyperinsulinemic euglycemic clamp พบว่าระดับของกลูโคส อินซูลิน และความไวของอินซูลินในตับของหนูทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ได้รับน้ำมันจากเมล็ดทับทิมจะมีความไวของอินซูลินที่ปลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเพิ่มมากกว่า สรุปได้ว่าน้ำมันจากเมล็ดทับทิมจะช่วยลดความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลินในหนูได้ โดยไม่กระทบต่อการกินอาหารและการใช้พลังงาน

Food Chem Toxicol 2011;49:1426-30.

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316