สาร Stemoninine จากรากหนอนตายหยากสามารถยับยั้งอาการไอได้

สารสกัด bisdehydrostemoninine จากรากหนอนตายหยาก เมื่อฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูตะเภาในขนาด 50, 70, และ 100 มก./กก. หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที ให้หนูทุกกลุ่มได้รับกรดซิตริก ความเข้มข้น 0.5 โมล์ พ่นเป็นเวลา 8 นาที ด้วยอัตราความเร็ว 0.5 มล./นาที จากนั้นทำการบันทึกอาการไอของหนูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ใช้ยามาตรฐาน codeine phosphate (ขนาด 30 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้อง) ซึ่งพบว่าสารสกัด bisdehydrostemoninine ในขนาด 100 มก./กก. สามารถยับยั้งการไอได้ 90% ซึ่งใกล้เคียงกับยามาตรฐาน codeine phosphate และพบว่าขนาดที่สามารถยับยั้งการไอได้ครึ่งหนึ่งของสารสกัดดังกล่าว (ED50) มีค่าเท่ากับ 188ฑ13 ไมโครโมล/กก. เมื่อฉีดเข้าทางช่องท้อง ซึ่งจากผลการศึกษาสรุปได้ว่าสารสกัด bisdehydrostemoninine จากรากหนอนตาย หยากสามารถพัฒนาเป็นยาต้านการไอได้

J Nat Prod 2006;69:1051-4