ผักกาดเขียว

 

ชื่อวิทยาศาสตร์            Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.

วงศ์                        Brassicaceae

ชื่อพ้อง                    B. rugosa Roxb.

ชื่ออื่นๆ                        ผักกาดจ้อน ผักกาดดำ ผักกาดโป้ง ผักเปิ๊ก สุพรรณผักกาด Broad-leaf mustard, Chinese mustard, Indian mustard, Leaf mustard, Mustard greens

 

หลักฐานความเป็นพิษและการทดสอบความเป็นพิษ

          1. พิษต่อเซลล์

ได้มีผู้ทำการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดผักกาดเขียวด้วยน้ำต่อเซลล์มะเร็ง พบว่าในขนาดความเข้มข้นที่ใช้ในการทดสอบคือ 500 มคก./มล. ไม่พบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมและถุงลมปอด (1)

           2. ทำให้เกิดอาการแพ้

มีรายงานว่าผักกาดเขียวสามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้ เมื่อรับประทานหรือสัมผัส โดยผู้ที่เกิดอาการแพ้สามารถตรวจได้โดยการทดสอบด้วยวิธี skin prick test และการวัดระดับ IgE ในซีรัม (2-13) Dannaker และ White รายงานว่าอาการแพ้บริเวณผิวหนังเกิดจากสารจำพวก isothiocyanates ที่มักพบในพืชตระกูลผักกาด (14) นอกจากนี้ยังสามารถพบอาการแพ้เนื่องจากการหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนของสารดังกล่าวมาในอากาศได้ด้วย (15) Gonzalez de la Pena และคณะ รายงานว่าสารที่ทำให้เกิดการแพ้ในเมล็ดผักกาดเขียวเป็นโปรตีนกลอบูลินที่ประกอบด้วย 2 subunits (2S globulin) คือ Bra j I (16) โดยโปรตีนดังกล่าวนี้มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับโปรตีน Sin a I ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้เช่นกันแต่พบใน yellow mustard (Sinapis alba) (16-17)          นอกจากนี้ยังมีผู้พบว่าเมื่อให้หนูขาวกินสารสีที่มีอยู่ในผักกาดเขียวดองคือ pyropheophorbide A สามารถทำให้หนูขาวได้เกิดอาการแพ้แสงได้ (18)

 

เอกสารอ้างอิง

1.      Sato A.  Studies on anti-tumor activity of crude drugs. I. The effects of aqueous extracts of some crude drugs in shortterm screening test.  Yakugaku Zasshi 1989; 109(6):407-23.

2.      Caballero T, San-Matin MS, Padial MA, Contreras J, Cabanas R, Barranco P, Lopez-Serrano MC.  Clinical characteristics of patients with mustard hypersensitivity.  Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89(2):166-71.

3.      Rance F, Abbal M, Dutau G.  Mustard allergy in children.  Pediatr Pulmonol 2001;(Suppl 23):44-5.

4.      Rance F, Dutau G, Abbal M.  Mustard allergy in children.  Allergy 2000;55(5):496-500.

5.      le Coz CJ, Ball C.  Contact urticaria syndrome from mustard in anchovy fillet sauce.  Contact Dermatitis 2000;42(2):114-5.

6.      Kanny G, Fremont S, Talhouarne G, Nicolas JP, Moneret DA.  Anaphylaxis to mustard as a masked allergen in "chicken dips".  Ann Allergy Asthma Immunol 1995;75(4):340-2.

7.      Jorro G, Morales C, Braso JV, Pelaez A.   Mustard allergy: three cases of systemic reaction to ingestion of mustard sauce.  J Investig Allergol Clin Immunol 1995;5(1):54-6.

8.      Malet A, Valero A, Lluch M, Bescos M, Amat P, Serra E.  Hypersensitivity to mustard seed.  Allergy 1993;48(1):62-3.

9.      Monreal P, Botey J, Pena M, Marin A, Eseverri JL.  Mustard allergy. Two anaphylactic reactions to ingestion of mustard sauce.  Ann Allergy 1992;69(4):317-20.

10.  Kohl PK, Frosch PJ.  Irritant contact dermatitis induced by a mustard compress.  Contact Dermatitis 1990;23(3):189-90.

11.  Seetharam K, Pasricha J.  Condiments and contact dermatitis of the finger-tips.  Indian J Dermatol Venereol Leprol 1987;53(6):325-8.

12.  Leanizbarrutia ID, MunozD, Fernandez de Corres L.  Cutaneous allergy to mustard.  Contact Dermatitis 1987;17(4):262-3.

13.  Kavli G, Moseng D.  Cantact urticaria from mustard in fish-stick production.  Contact Dermatitis 1987;17(3):153-5.

14.  Kavli CJ, White IR.  Cutaneous allergy to mustard in a salad maker.  Contact Dermatitis 1987;16(4):212-4.

15.  Gervais P, Rosenberg N, Chabaux C.  The initiating role of serveral respiratory and skin contaminants in food.  Allerg Immunol (Paris) 1987;19(1):7-11.

16.  Genzalez de la Pena MA, Menendez-Arias L, Monsalve RI, Rodriquez R.  Isolation and characterization of a major allergen from oriental mustard seeds, Braj I.  Int Arch Allergy Appl Immunol 1991;96(3):263-70.

17.  Monsalve RI, Genzalez de la Pena MA, Menendez-Arias L, Lopez-Otin C, Villalba M, Rodriquez R.  Characterization of a new oriental-mustard (Brassica juncea) allergen, Bra J IE: detection of an allergenic epitope.  Biochem J 1993;293(3):625-32.

18.  Endo H, Hosoya H, Koyama T, Ichioka M.  Isolation of 10-hydroxypheophorbide A as a photosensitizing pigment from alcohol-treated chlorella cells.  Agric Biol Chem 1982;46(9):2183-93.